IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
rekonstrukcie My vidime vaše sny ostro...

Strechy (ploché, šikmé, strmé)

V rámci riešenia projektovej dokumentácie rekonštrukcie obnovy strešného plášťa zabezpečíme prieskum, zrealizovanie sondy do predmetnej konštrukcie na overenie skladby strechy, zistenie skutočného stavu strešných vrstiev, a to z hľadiska vlhkosti i stavu jednotlivých materiálov.
Na základe dostupných podkladov, pôvodnej projektovej dokumentácie a informácií z obhliadky predmetnej strechy vypracujeme projekt rekonštrukcie, a to s dôrazom na odstránenie dvoch základných dôvodov, príp. ich kombinácií, a to:
  • poškodenie alebo nefunkčnosť hydroizolačnej sústavy,
  • zvýšenie tepelno-technických parametrov strešného plášťa (návrh skladby strechy s ohľadom na splnenie všetkých tepelno- technických požiadaviek platných noriem ako hygienické, tak energetické).
Projekt dodatočného zateplenia a obnovy hydroizolačnej funkcie strechy vypracujeme vo všetkých potrebných legislatívnych stupňoch až po autorský dozor .  

Obvodový plášť (fasáda)

V prípade dodatočného zateplenia obvodového plášťa objektov navrhneme technické riešenie, príp. vypracujeme potrebnú projektovú dokumentáciu.
Na základe dostupných podkladov, pôvodnej projektovej dokumentácie a informácií z prípadnej obhliadky predmetnej konštrukcie vypracujeme projekt rekonštrukcie, a to s dôrazom na:
  • zvýšenie tepelno-technických parametrov fasády (návrh skladby obvodového plášťa s ohľadom na splnenie všetkých tepelno- technických požiadaviek platných noriem ako hygienické, tak energetické),
  • návrh vhodného zatepľovacieho systému s ohľadom na obvodové murivo, typ tepelnej izolácie, klimatické podmienky, spôsobu využívania interiéru, okolité prostredie a zástavbu,
  • architektonický návrh fasády objektu (estetické hľadisko), s ohľadom na konkrétnu lokalitu, typ pozemku a požiadavky investora,
  • ekonomickosť riešenia.
Projekt dodatočného zateplenia obvodového plášťa objektu vypracujeme vo všetkých potrebných legislatívnych stupňoch až po autorský dozor.    

Ostatné

  • spodná stavba,
  • projekt nadstavby existujúceho objektu (rodinného domu, bytového domu), murovacích a búracích prác, atď. – v prípade záujmu nás prosím kontaktujte.
Definujeme potrebný rozsah či už vzhľadom na legislatívu a predpisy, ale aj požiadavky investora konkrétneho projektu.
image image image image