IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
uzemne-rozhodnutie My vidime vaše sny ostro...
V tejto časti vypracujeme projekt, ktorý je nevyhnutný k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie (bývalé zadanie stavby). Definujeme v ňom účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na správcov inžinierskych sietí, pričom vychádzame zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať.
Spracujeme:
 • výkresovú časť obsahujúcu:
  • pôdorysy a rezy v mierke 1:100 (1:200),
  • pohľady v mierke 1:100 (1:200),
  • vyznačenie osadenia objektu na predmetnom pozemku vo vhodnej mierke vrátane vyznačenia inžinierskych sietí,
 • textovú časť obsahujúcu:
  • opis architektonicko-stavebného riešenia,
  • rozvody vody a kanalizácie,
  • ústredné kúrenie,
  • elektroinštalácie,
  • plynoinštalácie,
  • požiarna ochrana budovy apod.
V tomto štádiu úrady prihliadajú predovšetkým na to, aký objekt sa bude na danom území realizovať a či je v súlade s príslušnými regulatívami (starostlivosť o životné prostredie, hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany pôdneho fondu, ... pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom).
Pre stavbu rodinného domu umožňuje stavebný zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu.
image image image