IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
studie My vidime vaše sny ostro...
V tejto časti sa zameriavame na výber najvhodnejšieho stvárnenia objektu s ohľadom na charakter a využitie príslušného územia a optimálneho spôsobu zástavby.

Spracujeme:
  • urbanistickú štúdiu,
  • 3D model objektu (vizualizácia, situačná vizualizácia),
  • pôdorysy a rezy v mierke 1:200,
  • pohľady v mierke 1:200.
image image