IKMB.sk Inžinierska kancelária Martina Badina
stavebne-povolenie My vidime vaše sny ostro...
V tejto časti vypracujeme projekt na stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave (projekt musí rešpektovať územné rozhodnutie). Na výkrese situácie definujeme osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek stavebného zákona - odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.

Spracujeme:
 • výkresovú časť obsahujúcu:
  • pôdorysy a rezy v mierke 1:100,
  • pohľady v mierke 1:100,
  • statiku,
  • vykurovanie,
  • elektroinštaláciu,
  • rozvody vody a kanalizácie,
  • plynoinštaláciu,
  • požiarnu bezpečnosť a pod.
 • textovú časť obsahujúcu:
  • technické správy (špecifikácia základných konštrukcií, materiálov, ..., architektonicko – prevádzkové vzťahy, atď.),
  • schémy (výpis prvkov – zámočníckych, klampiarskych, okien, dverí a pod.).
K projektu pripravovanej stavby sa vyjadrujú správcovia inžinierskych sietí, na ktoré chce investor budúcu stavbu napojiť, podobne ako napr. inšpektorát požiarnej ochrany a prirodzene aj bezprostredne hraničiaci susedia s pozemkom, na ktorom sa pripravuje výstavba. Rozhodujúce stanovisko k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu pripomienkovanému jednotlivými dotknutými orgánmi má stavebný úrad.
Pripomienkované časti projektu stavebným úradom prepracujeme tak, aby úrad mohol vydať stavebné povolenie.

V tomto štádiu úrady predovšetkým prihliadajú na to, z čoho a ako sa dielo bude realizovať a na vplyv návrhu na životné prostredie.  
image image image